fotopapier
fotopapier  Fotopapier - Shop.nlfotopapierfotopapierfotopapierfotopapier
durchschreibepapier, selbstdurchschreibepapier, kassenrollen, fotopapier 
Categorieën
  10 x 15cm
  13 x 18 cm
  A6 / Ansichtkaarten
  A4
  A3

Zoek
Uitgebreid zoeken »

Meer over...
Verzendkosten
Privacy policy
Algemene voorwaarden
Bedrijfsgegevens
Contact
Sitemap
Over Ons

Algemene voorwaarden
fotodruck

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Twinserve Informatisering B.V. handelend onder de naam +Papier Nederland

Artikel 1: Algemeen

Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Twinserve Informatisering B.V., mede handelend onder de naam +Papier Nederland, hier verder aangeduid als Verkoper, gevestigd aan de Tsjaikovskilaan 41, 2253 HR te Voorschoten. Twinserve Informatisering B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28098602.

De ten tijde van de geplaatste bestelling geldende versie van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Verkoper.

Alle afspraken, die tussen de klant en Verkoper gemaakt worden, dienen onverminderd hun juridische werkzaamheid omwille van mogelijke bewijsvoering in tekstvorm gedocumenteerd te worden.

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen (offertes)

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

De prijscouranten en prijsvermeldingen van Verkoper zijn geen aanbieding.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Verkoper zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Verkoper dit schriftelijk aan koper bekend maken.

Mondelinge toezeggingen verbinden Verkoper slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper worden aanvaard.

Het aanbod van Verkoper richt zich op eindverbruikers en industriële klanten.

Artikel 3: Bestellen en tot stand komen overeenkomst

Bestellingen kunnen via www.fotopapier-shop.nl of één van de andere websites van Verkoper worden geplaatst of per e-mail. Een bevestiging van de bestelling wordt per email verzonden.

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

Verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij Verkoper het risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal Verkoper aangifte doen bij de politie.

De overeenkomst komt tot stand indien Verkoper de bestelling heeft geaccepteerd.

De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan Verkoper mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.

Artikel 4: Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Alle door of in opdracht van Verkoper gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in de vorige alinea blijven eigendom van Verkoper en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd noch op enigerlei wijze worden gebruikt.

De gebruiker is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Verkoper te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Verkoper van EUR 1.000,- per dag.

Artikel 5: Prijzen

Prijzen zijn in Euro’s, inclusief de wettelijke vastgestelde en op het moment van bestelling geldende Btw-tarief en kosten van verpakking en exclusief kosten voor administratie en verzending. De verzend- en administratiekosten worden éénmalig per bestelling berekend en zijn afhankelijk van de totale hoeveelheid in kg en de ligging van het afleveradres binnen één van de verzendzones.

Verkoper kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.

Door actualisering van de webpagina’s en gedrukte productbrochures en prijslijsten vervallen alle vorige versies.

Artikel 6: Shopping-Accounts

Verkoper richt voor koper, in het kader van de registratie van zijn gegevens, met het oog op toekomstige bestellingen, in één van de Onlineshops van Verkoper een door middel van een wachtwoord beschermd account in. De koper verplicht zich, het door hem/haar gekozen wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en het niet ter beschikking te stellen aan onbevoegde derden. Verkoper sluit elke aansprakelijkheid uit betrekking hebbend op het misbruik van wachtwoorden.

Artikel 7: Levering

De levertijd is uiterlijk 2 werkdagen. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

Verkoper is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft Verkoper het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

Verkoper heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Indien het bestelde artikel niet voorradig is, zal Verkoper de koper hiervan op de hoogte stellen.

Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.

Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt, is Verkoper gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.

Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

Verkoper is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

Verkoper is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit zijn verkoopprogramma zijn genomen.

De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Verkoper

Artikel 8: Transport en risico

De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Verkoper is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

De koper dient bij onbeschadigde aflevering van het pakket de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van het pakket.

Wanneer goederen met duidelijke schade aan de verpakking dan wel het product aangeleverd worden, is de koper gehouden deze schade direct bij de transporteur te reclameren en de levering niet te accepteren als ook onverwijld contact op te nemen met verkoper per email, fax, post zodat verkoper zijn mogelijke aanspraken tegenover de transporteur kan doen gelden.

Verborgen gebreken dienen onverwijld aan Verkoper gemeld te worden zodat deze zijn eventuele aanspraken op zijn leveranciers kan doen gelden.

De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst contact op te nemen met 071- 561 14 65 of email info@pluspapier.nl. Na deze termijn kunnen geen manco’s meer worden aangemeld.

Alle zendingen worden door Verkoper beperkt verzekerd verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt door Verkoper tot maximaal EUR€ 500,- gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

Artikel 9: Betaling

Betalingen door middel van Cheques of contant geld worden niet geaccepteerd.

+Papier Nederland sluit elke vorm van aansprakelijkheid voor verlies of diefstal uit.

Er kan alleen door middel van vooruitbetaling betaald worden.

De volgende betalingsvormen zijn mogelijk:

-       Betaling per bank of giro.

Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Verkoper.

Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is koper vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of en deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling na aanmaning door Verkoper is koper tevens verplicht tot vergoeding van de door Verkoper gemaakte incassokosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor invordering, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn.

Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle kortingen of eventuele prijsafspraken.

Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Verkoper gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Verkoper, totdat aan alle betalingsverplichtingen door koper is voldaan. Het risico ter zake gaat echter reeds bij levering van de bestelde artikelen over van verkoper op koper.

Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Verkoper de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

Artikel 11 Reclamering

Reclamering in het algemeen dient binnen acht dagen na ontvangst van de zaken, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Verkoper kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Verkoper geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.

Reclamering geeft aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

Indien een reclamering door Verkoper gegrond wordt bevonden, heeft Verkoper het recht

-    het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties.

-    het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

-    Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

-    Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

-    De koper dient in voorkomend geval Verkoper onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

-    Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan de koper afleverde.

Artikel 12: Garantie

Verkoper staat in voor de goede kwaliteit en deugdelijkheid van de door haar naar beste weten en kunnen geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Verkoper verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Verkoper zo spoedig mogelijk vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;

-          de koper de zaken heeft verwaarloosd

-          de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen.

-          bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

-          het artikel wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires

-          indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 13 Retournering

De koper heeft gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen. De koper dient voor retournering een retournummer aan te vragen.

Na toekenning van een retournummer dient de koper binnen vijf (5) werkdagen de bestelling te retourneren.

Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen en artikelen anders gekocht dan via www.fotopapier-shop.nl of één van de andere websites van Verkoper.

Een retourzending dient altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.

Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door Verkoper worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.

Artikel 14 Handelsmerk

De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Verkoper afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 15 Productinformatie

Verkoper besteedt de grootste zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. Verkoper is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.

Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.

Artikel 16 Privacy

Verkoper hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd.

Verkoper gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Verkoper niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Artikel 17 Aansprakelijkheidsbeperking

Verkoper, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

Onverminderd het vorenstaande is Verkoper in ieder geval nimmer aansprakelijk:

-          wegens niet, of niet tijdige levering;

-          voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;

-          in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 17;

-          indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

-          voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Verkoper's bedrijfsruimte bevinden;

-          voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

-          voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

-          voor schade ten gevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

-          voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

Indien Verkoper in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Verkoper slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Verkoper nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

De koper zal Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Verkoper

De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 18 Niet-toerekenbare tekortkomingen

Verkoper is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Verkoper alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Verkoper heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Verkoper is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Verkoper behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Verkoper heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 19 Ontbinding

Indien de koper zijn verplichtingen jegens Verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Verkoper te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Verkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Verkoper is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Verkoper schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Verkoper verrichte prestaties, en heeft Verkoper onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 20 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Verkoper en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlem kennis, tenzij Verkoper er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 21 Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Verkoper en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.

Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.


Terug
Winkelwagentje
Uw winkelwagentje is nog leeg.

Login
E-mail adres
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten?

Bestseller
Fotopapier Ansichtkaarten (A6) hoogglans
5,25 EUR
Premium Fotopapier hoogglanzend microporeus 10x15 cm
7,15 EUR
Premium fotopapier parelglans microporeus 10x15 cm
6,85 EUR
Fotopapier hoogglans A4 250g/m2
15,25 EUR
Premium fotopapier parelglans microporeus 13x18cm 290 g/m2
9,65 EUR

info@pluspapier.nl Alle prijzen incl. BTW © 2007 +papier nederland